IMPORTANT !!! BELANGRIJK !! DEZE WEBSITE STAAT TE KOOP. U KAN VOORLOPIG GEEN BESTELLINGEN MEER PLAATSEN - THIS WEBSITE IS FOR SALE - WE CAN'T ACCEPT ANY ORDERS AT THIS TIME.


  TOP RC WINKEL RC AUTOS RC HELICOPTERS RC ROBOTS
                         
 

RC PLANES - RC VLIEGTUIGEN - RC AVIONS - RC FLUGZEUG

 

RC HELI RC HELIKOPTER RC HELICOPTERS

 

RC CARS RC AUTOS RC VOITURES

 

RC TANKS

 

RC SPEELGOED - RC TOYS - RC JOUETS

 

RC BATTERIES - RC BATTERIJEN WINKEL PILES

 
 

RC Vliegtuigen

 

RC Helicopters

 

RC Auto's

 

RC Tanks

 

Ander RC Speelgoed

 

RC Batterijen

 
  Top » Catalog » Algemene voorwaarden My Account  |  Cart Contents  |  Checkout  |  Contact   
Categories more
RC Cars
RC Helicopters
RC Planes
RC Tanks
What's New? more
Bug Crusher Pro 4WD Nitro RC Monster Truck
Bug Crusher Pro 4WD Nitro RC Monster Truck
279.99EUR
Quick Find more
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information more
FAQ
Linkpartners
Leveranciers
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
    Tags

Wowwee Blade Star RC Vliegtuigen Wrex The Dog RC Auto's Hoverpod Lightstar RoboDog RC Speelgoed Roboscooper RC Helicopters Crash FX Dragonfly Tinkerbell RC Boten Tribot RC Golfbal Robosapien RC Robots Roborover RC Winkel Fairyfly Skyhopper Roboraptor Silverlit FlyTech Batterijen Nikko RC


Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen

TopRC.be is een onderdeel van Famous .

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met TopRC.be in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen TopRC.be en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
 • Producten: alle objecten die wij ten koop aanbieden;
 • Documentatie: de door of namens TopRC.be ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer;
 • Dienstverlening: de door of namens TopRC.be al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
 • Order: iedere opdracht van Afnemer aan TopRC.be.
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van TopRC.be aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
 • Overmacht: elke van de wil van TopRC.be onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van TopRC.be kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door TopRC.be of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van TopRC.be en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door TopRC.be uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt TopRC.be niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover TopRC.be een Order schriftelijk aanvaardt of door TopRC.be uitvoering aan een Order wordt gegeven.
3. Alle opgaven door TopRC.be van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. TopRC.be kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. TopRC.be behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door TopRC.be zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen

1. Een door TopRC.be opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor TopRC.be geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van TopRC.be, op de door die toeleveranciers aan TopRC.be verstrekte gegevens.
2. Indien TopRC.be voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van TopRC.be.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient TopRC.be derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn (2 maanden) gelaten wordt om alsnog te presteren.
4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor TopRC.be voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
6. TopRC.be heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt TopRC.be de wijze van verzending.
2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. TopRC.be zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. TopRC.be is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.
5. Wanneer je niet thuis bent wordt het pakket de dag erna opnieuw aangeboden. Bent je daarna ook niet thuis dan heb je 14 dagen de tijd om het pakket af te halen in het plaatselijk postkantoor. Wordt het pakket niet binnen de 14 dagen afgehaald dan komt het pakket terug naar ons. Het opnieuw versturen van het pakket gebeurt dan op kosten van de klant.

Artikel 8. Retournering Producten

Afnemer moet de goederen onmiddellijk na het in ontvangst nemen controleren op eventueel defect of gebreken. Deze moeten schriftelijk gemeld worden binnen een termijn van 7 dagen na in ontvangstname.

Als consument heeft u bij ons vanaf 1 januari 2010 recht op tenminste twee jaar garantie op uw productaankopen bij ons, mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden en het product niet uit onze koopjeshoek komt.
Deze garantietermijn geldt onverminderd de wettelijke regelingen betreffende garantie en conformiteit.
Mocht een product binnen de garantietermijn defect gaan, kunt u altijd rekenen op herstel of vervanging.
Voor zakelijke aankopen geldt echter de fabrieksgarantie.

Om aanspraak te maken op de garantie volgt u volgende stappen:

- U stuurt ons een emailtje met daarin vermeld het ordernummer van de bestelling en een klachtsomschrijving van het defecte toestel.
- Op basis van uw klachtomschrijving zullen wij een RMA ofwel retour aanmaken en u verzoeken het product naar ons te retourneren.
- Het product dient compleet, en in de originele verpakking teruggestuurd te worden.
- De klant zal bij het retourneren van het toestel zelf zorg dragen voor een deugdelijke en neutrale verpakking. De kosten en het risico van de retourzending van het toestel komen voor rekening van de klant. Wij raden ten zeerste aan het pakket aangetekend en verzekerd retour te verzenden.
- De klant voegt een omschrijvingsbericht toe met daarin vermeld het ordernummer van de bestelling en een klachtsomschrijving van het defecte toestel.

Kosten voor reparatie

Indien er sprake is van een garantieafhandeling dan zijn er geen kosten verbonden aan de reparatie.
Als het defect echter niet binnen de garantiebepalingen valt, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van val- stoot of waterschade, oneigenlijk gebruik , dat het product buiten de door de wet bepaalde garantietermijn valt, of dat het product wel degelijk werkt maar dat de klant het foutief bediend, zal het nazicht aangerekend worden aan 25 euro vermeerderd met het aantal werkuren die nodig waren voor het kostenbestek !
U kunt daarna aangeven of u akkoord gaat met de reparatie (tegen het aangegeven bedrag) of dus u afziet van verdere afhandeling.
In het laatste geval kunt u uw product terugkrijgen met een eventuele rekening voor onderzoekskosten en/of transportkosten.

Kosten bij retourneren

Wij hanteren garantie op basis van carry-in. Dit betekent dat wij geen producten kunnen ophalen en geen reparatie aan huis verzorgen.
De verzendkosten en het risico van verzending van uw adres naar onze vestiging zijn voor rekening van de klant.
Alle retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te worden verzonden en zorgvuldig en stevig verpakt. Indien het product schade oploopt tijdens het terugzenden, vervalt het recht op garantie !
Pakketten die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn, worden altijd door ons geweigerd.

Terugbetaling

Eventuele terugbetaling van niet repareerbare / vervangbare artikelen zal gebeuren op opgegeven rekeningnummer van de klant binnen een periode van 14 dagen

Artikel 9. Verzuim/ontbinding

Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is TopRC.be gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij TopRC.be Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is TopRC.be gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 • Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van TopRC.be op grond van de wet en de Overeenkomst.
 • Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van TopRC.be op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van TopRC.be op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is TopRC.be gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen TopRC.be en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde TopRC.be in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

 • Artikel 10. Prijzen

  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van TopRC.be, uitgedrukt in Euro, inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
  • Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor TopRC.be geldende omstandigheden, zoals onder meer catalogusprijs, staat van de goederen, valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft TopRC.be het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
  • Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden TopRC.be op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

  Artikel 11. Betaling

  • Alle betalingen zullen op een door TopRC.be aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval er bij afhaling wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.
  • Alle aan TopRC.be in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens TopRC.be op te schorten.
  • Indien op enig moment bij TopRC.be gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft TopRC.be het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die TopRC.be, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van TopRC.be.
  • Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van TopRC.be op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
  • Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de 10%.
  • Indien Afnemer jegens TopRC.be in verzuim is, is hij verplicht TopRC.be de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
  • Indien TopRC.be, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel. Voor elke betalingsherinnering zal een administratieve kost aangerekend worden ten bedrage van EUR 25,--

  Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

  • TopRC.be is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten.
  • TopRC.be is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
  • Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van TopRC.be te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door TopRC.be aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van TopRC.be in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van TopRC.be in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
  • Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van TopRC.be (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer TopRC.be vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij TopRC.be alle schade vergoeden die TopRC.be lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

  Artikel 13. Overmacht

  • Indien TopRC.be door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
  • Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
  • Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als TopRC.be als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  • TopRC.be zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

  Artikel 14. Verplichtingen van Afnemer

  • Afnemer zal aan TopRC.be alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van TopRC.be benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
  • Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door TopRC.be te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
  • Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
  • Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van TopRC.be staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft TopRC.be het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van TopRC.be in rekening te brengen.

  Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen

  • Het is TopRC.be toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van TopRC.be worden overgedragen zal TopRC.be Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. TopRC.be is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
  • Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TopRC.be.

  Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  • Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.
  • Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen.
  Continue
  Bookmark and Share
  Quick Find more
   
  Languages more
  Nederlands English
    Paypal
  Klik hier voor meer informatie over paypal
  Shopping Cart more
  0 items
    Facebook

  Vind onze facebook pagina leuk en win één van onze accessoires !
    Enkele artikelen
  Conquistador 4WD Nitro RC Monster Truck
  Conquistador 4WD Nitro RC Monster Truck  CopterX SE 450 V2 Pro Kit Version RC Helicopter
  CopterX SE 450 V2 Pro Kit Version RC Helicopter  Condor 4WD Nitro RC Buggy
  Condor 4WD Nitro RC Buggy  HSP Gladiator 1/10 4WD Nitro RC Truggy
  HSP Gladiator 1/10 4WD Nitro RC Truggy  Backwash Pro 4WD Nitro RC Buggy
  Backwash Pro 4WD Nitro RC Buggy  Bug Crusher 4WD Nitro RC Monster Truck
  Bug Crusher 4WD Nitro RC Monster Truck  1/16 Jagdpanther BB RC Tank
  1/16 Jagdpanther BB RC Tank  CopterX Black Angel Pro Kit version RC Helicopter
  CopterX Black Angel Pro Kit version RC Helicopter  Sonic 185 Brushless 4CH 2.4G Brushless RC Glider Plane
  Sonic 185 Brushless 4CH 2.4G Brushless RC Glider Plane  Barbarian EXL 1/8 2.4G 4WD Brushless RC Monster Truck
  Barbarian EXL 1/8 2.4G 4WD Brushless RC Monster Truck  Bug Crusher Electric RC Truck
  Bug Crusher Electric RC Truck  HSP 1/8 Radio Controlled Off Road Rock Crawler RC Monster Truck
  HSP 1/8 Radio Controlled Off Road Rock Crawler RC Monster Truck  F9F Panther 64mm 4CH 2.4Ghz EDF RC Fighter Jet
  F9F Panther 64mm 4CH 2.4Ghz EDF RC Fighter Jet  Raptor 1/10 Electric Brushless RC Truggy
  Raptor 1/10 Electric Brushless RC Truggy  F/A-18E Hornet 64mm Jolly Roger EDF PNP Version RC Jet Plane
  F/A-18E Hornet 64mm Jolly Roger EDF PNP Version RC Jet Plane  XSTR Electric RC Buggy
  XSTR Electric RC Buggy  1/16 Taigen Advanced Metal Tiger Camo BB RC Tank
  1/16 Taigen Advanced Metal Tiger Camo BB RC Tank  Bug Crusher Pro 4WD Nitro RC Monster Truck
  Bug Crusher Pro 4WD Nitro RC Monster Truck  Cyclone 4WD Self Build Kit Nitro RC Car
  Cyclone 4WD Self Build Kit Nitro RC Car  Mighty Pro 1/8 4WD Nitro RC Truggy
  Mighty Pro 1/8 4WD Nitro RC Truggy  Condor Pro 4WD Nitro RC Buggy
  Condor Pro 4WD Nitro RC Buggy  Raptor 1/10 4WD Brushed Electric RC Truggy
  Raptor 1/10 4WD Brushed Electric RC Truggy  HC Hobby B-25 Mitchell 5Ch PNP version RC Plane
  HC Hobby B-25 Mitchell 5Ch PNP version RC Plane  He 162 Salamander 64mm 2.4GHz EDF RC Fighter Jet
  He 162 Salamander 64mm 2.4GHz EDF RC Fighter Jet  Messerschmitt T-109 4CH Brushed RC Fighter Plane
  Messerschmitt T-109 4CH Brushed RC Fighter Plane  Condor Pro Special Edition 4WD Nitro RC Buggy
  Condor Pro Special Edition 4WD Nitro RC Buggy  CopterX Black Angel Pro RTF RC Helicopter
  CopterX Black Angel Pro RTF RC Helicopter  Bullet 1/10 Electric Brushed RC Buggy
  Bullet 1/10 Electric Brushed RC Buggy  MX2 Green PNP Version RC Plane
  MX2 Green PNP Version RC Plane  Backwash 4WD Nitro RC Buggy
  Backwash 4WD Nitro RC Buggy  Bestsellers more
  01.1/16 Panzer III BB RC Tank
  02.F/A-18E Hornet 64mm Jolly Roger EDF PNP Version RC Jet Plane
  03.Raptor 1/10 4WD Brushed Electric RC Truggy
  04.Barbarian EXL 1/8 2.4G 4WD Brushless RC Monster Truck
  05.1/16 Taigen Advanced Metal Tiger Camo BB RC Tank
  06.Attacker 1/8 4WD Nitro RC Buggy
  07.Bug Crusher Electric RC Truck
  08.Cyclone 4WD Self Build Kit Nitro RC Car
  09.F9F Panther 64mm 4CH 2.4Ghz EDF RC Fighter Jet
  10.Raptor 1/10 Electric Brushless RC Truggy
  11.XSTR Electric RC Buggy
  12.Backwash 4WD Nitro RC Buggy
  13.Backwash Pro 4WD Nitro RC Buggy
  14.Bullet 1/10 Electric Brushed RC Buggy
  15.Condor 4WD Nitro RC Buggy
  16.Conquistador 4WD Nitro RC Monster Truck
  17.HSP Gladiator 1/10 4WD Nitro RC Truggy
  18.MX2 Green PNP Version RC Plane
  19.Sonic 185 Brushless 4CH 2.4G Brushless RC Glider Plane
  20.1/16 Jagdpanther BB RC Tank
  21.Bug Crusher 4WD Nitro RC Monster Truck
  22.Bug Crusher Pro 4WD Nitro RC Monster Truck
  23.Condor 4WD Self Build Kit Nitro RC Buggy
  24.Condor Pro 4WD Nitro RC Buggy
  25.Condor Pro Special Edition 4WD Nitro RC Buggy
  26.Conquistador Special Edition 4WD Nitro RC Monster Truck
  27.CopterX Black Angel Pro Kit version RC Helicopter
  28.CopterX Black Angel Pro RTF RC Helicopter
  29.CopterX SE 450 V2 Pro Kit Version RC Helicopter
  30.Focus EP 400 Aerobatics 3D 4CH 2,4 Ghz RTF RC Plane
  Reviews more
  There are currently no product reviews
  Languages more
  Nederlands English
  TOP RC Winkel : Hier vind je Top RC modelbouw op afstandsbediening , ook wel radiografische gestuurd speelgoed , RC Speelgoed of remote control , infrarood besturing , .. Zoals Nitro Radiografische Modelbouw Auto's op afstandsbediening , RC Benzine Modelbouw Auto's , RC Elektrische Auto's , RC Brushless Auto's , RC Zelfbouw Auto's , Mini Helicopters op afstandsbediening , RC modelbouw helikopters , RC Modelbouw Vliegtuigen op afstandsbediening , Radiografische Modelbouw Tanks en nog veel meer . Zo hebben wij een ruim assortiment Best Verkopende Radiografische Benzine en electrische Auto's. Ook modelbouw schaalmodellen modelvliegtuigen , modelauto's , modeltanks in Modelbouwwinkels Antwerpen , Gent , Brugge Limburg. Modelbouw Winkels Belgie en Nederland
  Copyright © 2018 TOPRC.BE
  Powered by osCommerce

  Funbikes - Loopfietsen kinderfietsen